Vy sa venujte Vášmu core biznisu a support nechajte na nás 

Vaša podpora na ceste za úspechom

našim cieľom je PRINÁŠAŤ PRIDANÚ HODNOTU PRE KLIENTA A byť partnerom, nie len účtovnou kanceláriou

Ponúkame Spoločnosť sa aktuálne zameriava na 2 časti: 

1 časť: Ekonomická činnosť ( vedenie účtovníctva + Personálno-mzdová oblasť)

2 časť: Poradenstvo  (BOZP, procesy, procesné audity, HR audity, nastavovanie stratégie a pod.)

Novovznikajúca firma, za ktorou stoja ľudia a tváre, ktoré majú niekoľkoročné skúsenosti v oblasti riadenia, tvorby stratégie, nastavenia procesov, auditovania vo výrobných spoločnostiach. Dlhoročné skúsenosti v oblasti poskytovania administratívnej podpory a vedenie účtovníctva poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Naša spoločnosť

Naša spoločnosť sa venuje aj biznis poradenstvu v komplexnej sfére pre malé a stredné podniky . Vďaka schopnosti navzájom prepájať jednotlivé oblasti, vieme klientom priniesť riešenie ušité na mieru Vašej spoločnosti. Našou silnou stránkou je komplexnosť, strategický pohľad na spoločnosť ako na celok, individuálny prístup ku každému klientovi a jeho požiadavkám, monitoring zmien v legislatívne, vysoká odbornosť, využívanie moderných technológií.

venujte sa naplno vášmu podnikaniu

Vaša firma je ako hra “Monopoly (príp. nejaká iná)” – hra, jedno veľké  dobrodružstvo, ktorú hráte aby ste boli úspešní, aby ste mohli žiť na úrovni, aby  ste sa vedeli postarať o seba, o rodinu. K tomu, aby Vaša firma fungovala ako  hodinky, Vám vieme pomôcť pomocou správne nastavených procesov. A aby ste  vedeli, ako sa Vám darí a či ste v hre “Vašej firme” úspešný, Vám vie povedať dobre  spracované účtovníctvo a jeho výstupy.

Účtovníctvo

Zabezpečujeme komplexné aktuálne kvalitné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy, daňovej evidencie podľa aktuálnych legislatívnych požiadaviek.

Consulting
Poradenstvo

Našim cieľom je podporiť rast, rozvoj a efektívnu orientáciu Vášho podnikania, so zameraním na oblasti riadení, zvyšovanie efektivity, produktivity a konkurencieschopnosti spoločnosti implementáciou unikátnych riešení, procesov a postupov šitých pre Vašu spoločnosť.

 účtovníctvo

 Jednoduché
 • kompletné vedenie agendy v sústave Jednoduchého účtovníctva
 • pravidelné mesačné reporty obsahujúce prehľady o príjmoch a výdavkoch, majetku a záväzkoch, výsledku hospodárenia ako i predbežnej daňovej povinnosti

Súčasťou komplexného spracovania jednoduchého účtovníctva je:

Mesačne:
 •  spracovanie a zaúčtovanie prvotných dokladov
 •  vedenie v peňažnom denníku
 •  vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 •  vedenie pokladničnej a bankovej knihy
 •  evidencia dlhodobého HM , výpočet odpisov
 • vypracovanie daňového priznania k DPH
 •  evidencia dokladov k DPH
 •  vypracovanie kontrolného a súhrnného výkazu k DPH
 •  ekonomické a účtovné poradenstvo
Ročne:
 • vypracovanie daňového priznania k DPFO
 •  inventarizácia majetku a záväzkov
 •  vypracovanie ročnej účtovnej závierky (výkaz o majetku a záväzkov, výkaz príjmoch a výdavkoch)  
Podvojné
 • spracovanie kompletnej účtovnej agendy v sústave Podvojného účtovníctva
 • pravidelné mesačné reporty obsahujúce prehľady o výnosoch a nákladoch, výsledku hospodárenia ako i predbežnej daňovej povinnosti
 •  periodické, na mesačnej báze postavené, stavy saldokonta odberateľských aj dodávateľských faktúr, ako aj ďalších pohľadávok a záväzkov

Súčasťou mesačného komplexného spracovania podvojného účtovníctva je:

Mesačne:
 • spracovanie a zaúčtovanie prvotných dokladov
 •  vedenie účtovného denníka
 •  vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej a bankovej knihy
 • evidencia dlhodobého HM , výpočet odpisov
 •  vypracovanie daňového priznania k DPH
 •  vypracovanie kontrolného a súhrnného výkazu k DPH
 •  vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
Ročne:
 • vypracovanie daňového priznania k DPPO
 • inventarizácia majetkových a záväzkových účtov
 • vypracovanie ročnej účtovnej závierky ( Súvaha – skrátený a plný rozsah, Výsledovka-skrátený a plný rozsah, Poznámky, Cash-Flow) 
daňová evidencia
 • Daňová evidencia predstavuje zjednodušenú formu zaznamenávania zdaniteľných príjmov a daňových  výdavkov pre daňovníka, fyzickú osobu. Pri zvolení si daňovej evidencie, daňovník nemá povinnosť viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku. 
pre neziskové organizácie
 • mzdy a personalistika
 • dane a daňové priznania
 • mentoring v oblasti účtovníctva
 • zastupovanie spoločnosti na ZP, SP, FS a i.  

   

  na základe plnej moci Consulting/Poradenstvo
 • príprava na certifikačný audit podľa ISO noriem 9001, 14001, 18001
 • komplexné vybudovanie procesov v spoločnosti
 • komplexné vybudovanie personálnych procesov
 • nábor zamestnancov
 • vypracovanie internej dokumentácie (smerníc, pracovných postupov a ich revízia)
 • BOZP a PO
Ste lekár? Chcete sa venovať medicíne?

Nechajte administratívu na nás

 Komplexne Vám zabezpečíme administratívny chod Vašej ambulancie. Od personálnej administratívy, vypracovania dokumentácie podľa platnej legislatívy, komunikácie s poisťovňami, VÚC-kou, cez rôzne štatistiky a hlásenie až po komplexné vedenie účtovníctva, optimalizácia nákladov v zmysle platnej legislatívy.

Čo pre vás vieme urobiť - naše služby

Účtovníctvo

podvojné účtovníctvo                         

-vypracovanie smerníc,  

pracovných postupov

Mzdové účtovníctvo

Výpočet miezd, sociálneho a zdravotného poistenia, dane
 1.  Príprava bankových prevodov a realizácia platieb na objednávku
 2.  Doručovanie výplatných pások prostredníctvom e-portálu, e-formátu alebo zabezpečenej tlačenej verzie
 3.  Príprava štatutárnych správ pre daňové úrady a inštitúcie sociálneho zabezpečenia
 4.  Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na úradoch
 5.  Iné zákonné registrácie, oznámenia a správy pre orgány
 6.  Príprava špecifických správ
 7.  Ročné vyrovnanie daní
 8.  Potvrdenie o príjme na žiadosť zamestnanca

Dane a daňové priznania

Daňové priznanie pre jednoduché účtovníctvo
Typ A:

Daňové priznanie typu A sa podáva v prípade, ak zamestnanec nepožiada zamestnávateľa v stanovenom termíne o ročné zúčtovanie – v danom prípade si ho musí vypracovať samostatne

Typ B:

Daňové priznanie typu B je povinná podať samostatne zárobkovo činná osoba alebo osoba ktorá má iné príjmy podliehajúce zdaneniu. 

Daňové priznanie pre podvojné účtovníctvo
 1.  Výkaz ziskov a strát v skrátenom alebo plnom rozsahu
 2.  Súvaha v skrátenom alebo plnom rozsahu
 3.  prehľad o peňažných tokoch (Cashflow) – v prípade ak je účtovná jednotka povinná dať overiť účtovnú závierku auditorom
 4.  poznámky k účtovnej závierke
 5.  zaslanie fotokópie účtovnej závierky do ORSR
Daňové priznanie pre podvojné účtovníctvo

Daň z motorových vozidiel

Daň z nehnuteľnosti

Potrebné dane

Daň z pridanej hodnoty…a iné

Nastavenie vnútorných procesov a ich audit

Poradenstvo súvisiace s nastavením vnútorných procesov, napríklad v oblasti internej dokumentácie, obehu dokladov a ich odsúhlasovania, procesy v oblasti prijímania zamestnancov a ich zapracovania

Poradenstvo podnikateľom a firmám

Kvalitné a efektívne procesne orientované riadenie

 1. účtovné 
 2. personálne
 3. procesné
 4. finančné

BOZP a PO

BOZP a požiarna ochrana.

Postaráme sa o všetky povinnosti v oblasti ochrany zdravia pri práci od auditu, dokumentáciu až po školenia zamestnancov.

Personalistika

Nábor nových zamestnancov, vypracovanie smerníc, pracovných postupov. Pracovno-právna politika, vypracovanie pracovného poriadku, dochádzkový systém, pravidlá odmeňovania, sociálna politikanábor nových zamestnancov

– vieme vám pomôcť s náborom (recruitingom) nových zamestnancov.

– vypracovanie smerníc, pracovných postupov

– pracovno-právna problematika (príprava zmlúv, skončení pracovného pomeru, porušenie pracovnej disciplíny)

– vypracovanie pracovného poriadku

– dochádzkový systém

– pravidla odmeňovania

– sociálna politika

Audit personálnych procesov

zrevidovať a navrhnúť zamestnanecké benefity

Ostatné

Zdravotné 1.2 kategória

prevádzkové predpisy pre ambulancie
sledujeme legislatívu za vás, aktuality v oblasti zmien pre poskytované služby( účtovné, bozp,…to čo poskytujeme to sledujem a aktualizujeme kalendár termínov na podávanie, pripomienky pre včasné…

GDPR

 • rady, tipy ako zlepšiť postavenie Vašej podnikateľskej jednotky
Partneri

Pomocou našich partnerov vieme zabezpečiť komplexné služby v oblasti:

⇒  GDPR – komplexná GDPR audit, agenda, školenia, dokumentácia. Konzultácie zdarma.

⇒  Pracujeme s odborníkmi na poisťovanie – PZP, Havarijné poistenie, Poistenie majetku, Poistenie zodpovednosti za škodu, Cestovné poistenie, Dôchodkové poistenie (2. a 3. dôchodkový pilier), Zamestnávateľské zmluvy

⇒  Pracujeme odborníkmi v oblasti poskytovania hypotekárnych úverov, spotrebných úverov, investičného poradenstva 

⇒  Spolupracujeme s viacerými advokátskymi kanceláriami

 

⇒ Záhradný architekt Vám vie spraviť návrhy záhrady a priestoru pri dome
⇒ Bytový dizajn – návrh priestorov
⇒ Potrebujete vyrobiť nábytok na mieru? Vieme Vám s tým pomôcť.
⇒ Potrebujte upratať? – upratovacie služby
⇒ Elektroinštalačné práce – nie je problém.

Referencie
Spoločnosť Corteo nám veľmi pomohla s rekonštrukciou účtovníctva za obdobie 7 rokov. Vysoko si ceníme ich proaktívny a strategický prístup, odbornosť a up to date znalosť legislatívnych požiadaviek.
TJ Družstevník Kunov, o. z.
Spoločnosť Corteo nám zabezpečuje komplexné administratívne služby. Sleduje za nás všetky novinky v oblasti legislatívy, spracováva a posiela mesačné a ročné hlásenia a štatistiky na NCZI, sleduje a pomáha nám udržať hodnotiace parametre poisťovní. V úvode nás priviedla celým administratívnym procesom otvorenia novej ambulancie. Flexibilne reaguje na naše požiadavky.
Right Path s.r.o.
Dermatovenerologická ambulancia
Spoločnosť Corteo si ceníme vďaka včasnému a správnemu vedeniu účtovníctva, poradenstva pri legislatívnom optimalizovaný nákladov, príjemnom vystupovaní a trpezlivosti pri komunikácií s nami. Spoločnosť ku nám pristupuje ako k svojej vlastnej spoločnosti. Výkazy DPH, hlásenia či ročné závierky sme mali podané vždy v termíne.
Good Bun s.r.o.
prečo my?

Komplexnosť:

Zabezpečíme všetko pod jednou strechou.
U nás prevláda strategický prístup.

Špecialisti v oblasti:

Interných auditov

Procesného riadenia

odmeňovania a benefitov

stratégie

GDPR agendy

účtovníctva

BOZP a PO

Flexibilita:

Uprednostňujete využívanie moderných technológií?

Využite naše služby v rámci celej SR – online stretnutia (zoom, teams), vieme sa pripojiť ku Vám, zdieľanie dokladov pomocou elektronických riešení.

 
Uprednostňujete osobný prístup?

Sme Vám k dispozícií osobne v Senici, v Skalici, po dohovore sa vieme s Vami stretnúť aj v Myjave, v Malackách, v Bratislave, prípadne inej lokalite v rámci Bratislavského, Trnavského kraja a niektorých miest Trenčianskeho kraja. 

 

Účtovníctvo s jednotnými pravidlami

Čo obnáša kvalitne spracované účtovníctvo:
váš kľúč k úspechu

Prečo outsourcovať?

Úspora nákladov

Šetríme vaše náklady ža účtovníka, mzdára, perosnalistu, recruitera, BOZP technika, ISO a IMS koordinátora, a iných špecialistov

Odbornosť/spôsobilosť

Zverte sa do rúk odborníkom .

Partnerský vzťah

Schopnosť nadviazať s Vami profesionálny vzťah a vytvoriť si vlastenecký postoj k Vašej firme.

Nezávazný dopyt

Kontakt

Návrat hore